Hướng dẫn đăng nhập Discord bằng token an toàn

Team chia sẻ với anh em cách đăng nhập tài khoản Discord bằng token an toàn nhằm tránh phải tình trạng chết tài khoản bất thường.

Nếu đọc bài viết này mà chưa hiểu thì hãy xem video bên dưới và lấy đoạn code ở cuối bài viết để làm theo hướng dẫn.

function login(token) {
setInterval(() => {
document.body.appendChild(document.createElement `iframe`).contentWindow.localStorage.token = `"${token}"`
}, 50);
setTimeout(() => {
location.reload();
}, 2500);
}

login('PASTE TOKEN HERE')


Post a comment