List State Phone Code USA

Anh em hay đăng kí tài khoản US thì chắc chắn sẽ phải biết tới phone US, mà mỗi số phone US đều có một mã code riêng – gọi là prefix number.

Nó dùng để xác định số đó thuộc state nào của US.

Hôm nay Mekong MMO chia sẻ với anh em list state phone code USA giúp anh em tiện trong việc đăng kí tài khoản

 • Alabama – AL: 205, 251, 256, 334 
 • Alaska – AK: 907
 • Arizona – AZ: 480, 520, 602, 623, 928
 • Arkansas – AR: 479, 501, 870
 • California – CA: 209, 213, 310, 323, 408, 415, 424, 442, 510, 530, 559, 562, 619, 626, 650, 657, 661, 669, 707, 714, 747, 760, 805, 818, 831, 858, 909, 916, 925, 949, 951
 • Colorado – CO: 303, 719, 720, 970
 • Connecticut – CT: 203, 475, 860, 959
 • Delaware – DE: 302
 • Washington DC (District Of Columbia) – DC: 202
 • Florida – FL: 239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 727, 754, 772, 786, 813, 850, 863, 904, 941, 954
 • Georgia – GA: 229, 404, 470, 478, 678, 706, 762, 770, 912
 • Hawaii – HI: 808
 • Idaho – ID: 208, 435
 • Illinois – IL: 217, 224, 309, 312, 331, 618, 630, 708, 773, 779, 815, 847, 872
 • Indiana – IN: 219, 260, 317, 574, 765, 812, 930
 • Iowa – IA: 319, 515, 563, 641, 712
 • Kansas – KS: 316, 620, 785, 913
 • Kentucky – KY: 270, 364, 502, 606, 859
 • Louisiana – LA: 225, 318, 337, 504, 985
 • Maine – ME: 207
 • Maryland – MD: 240, 301, 410, 443, 667
 • Massachusetts – MA: 339, 351, 413, 508, 617, 774, 781, 857, 978
 • Michigan – MI: 231, 248, 269, 313, 517, 586, 616, 734, 810, 906, 947, 989
 • Minnesota – MN: 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952
 • Mississippi – MS: 228, 601, 662, 769
 • Missouri – MO: 314, 417, 573, 636, 660, 816
 • Montana – MT: 406
 • Nebraska – NE: 308, 402, 531
 • Nevada – NV: 702, 725, 775
 • New Hampshire – NH: 406
 • New Jersey – NJ: 201, 551, 609, 732, 848, 856, 862, 908, 973
 • New Mexico – NM: 505, 575
 • New York – NY: 212, 315, 347, 516, 518, 585, 607, 631, 646, 716, 718, 845, 914, 917, 929
 • North Carolina – NC: 252, 336, 704, 828, 910, 919, 980, 984
 • North Dakota – ND: 701
 • Ohio – OH: 216, 234, 330, 419, 440, 513, 567, 614, 740, 937
 • Oklahoma – OK: 405, 539, 580, 918
 • Oregon – OR: 458, 503, 541, 971
 • Pennsylvania – PA: 215, 267, 272, 412, 484, 570, 610, 717, 724, 814, 878
 • Rhode Island RI: 401
 • South Carolina – SC: 803, 843, 864
 • South Dakota – SD: 605
 • Tennessee – TN: 423, 615, 731, 865, 901, 931
 • Texas – TX: 210, 214, 254, 281, 325, 346, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 956, 972, 979
 • Utah – UT: 385, 435, 801
 • Vermont: 802
 • Virginia – VT: 276, 434, 540, 571, 703, 757, 804
 • Washington – WA: 206, 253, 360, 425, 509
 • West Virginia – WV: 304, 681
 • Wisconsin – WI: 262, 414, 534, 608, 715, 920
 • Wyoming – WY: 307

Post a comment