Hướng Dẫn Sử Dụng Tài Khoản Discord

Định dạng account:
Mail|Passmail|Sdt|Pass ID|2fa|Token

Thông tin account: [email protected]|n6xru|563195378|o8Lr270b|mgi3 epzh zx2p pbmp|MTAxNDQwMzE2ODcyMzAxNzczMA.G9mcWp.JiZLCSgfJMyDm

Cách 1: Login bằng cách thông thường

Bước 1: Truy cập website login Discord: https://discord.com/login

Bước 2: Nhập thông tin

Hotmail: [email protected]
Password: de54dlM3i1

Bước 3: Lấy mã 2fa

Truy cập Mekong 2FA: https://2fa.mmomekong.com/

Nhập mã: mgi3 epzh zx2p pbmp

Lấy mã: 820467 nhập vào khung 6-digit authentication code

Cách 2: Login bằng token

Link tải Extention với trình duyệt Chrome: https://link.mmomekong.com/discord-token-chrome

Link tải Extention với trình duyệt Firefox: https://link.mmomekong.com/discord-token-firefox

Bước 1: Copy link dán vào trình duyệt để tải extention => Thêm vào trình duyệt => Add Extention

Bước 2: Cài đặt để Extention có thể chạy trong tab ẩn danh

Chọn More Action => Manage Extention

Bước 3: Truy cập website login Discord: https://discord.com/login

Bước 4: Nhấn vào icon Extention Discord Login và nhập MTAxNDQwMzE2ODcyMzAxNzczMA.G9mcWp.JiZLCSgfJMyDm

Bấm login để hoàn thành.

Cách 3: Login bằng đoạn mã code

Bước 1: Truy cập website login Discord: https://discord.com/login

Bước 2: Ấn phím F12 => Chọn CONSOLE

Bước 3: Copy đoạn code và dán mã Token của bạn

function login(token) {
setInterval(() => {
document.body.appendChild(document.createElement iframe).contentWindow.localStorage.token = "${token}"
}, 50);
setTimeout(() => {
location.reload();
}, 2500);
}
login(‘PASTE TOKEN HERE’)

Ví dụ tài khoản có token MTAxNDQwMzE2ODcyMzAxNzczMA.G9mcWp.JiZLCSgfJMyDm thì đoạn mã sẽ là:

function login(token) {
setInterval(() => {
document.body.appendChild(document.createElement iframe).contentWindow.localStorage.token = "${token}"
}, 50);
setTimeout(() => {
location.reload();
}, 2500);
}
login(‘MTAxNDQwMzE2ODcyMzAxNzczMA.G9mcWp.JiZLCSgfJMyDm’)

Bước 4: Copy và dán vào Console

Enter để login tài khoản

Post a comment